سه شنبه , ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
خانه / سرگرمی / معما و تست هوش

معما و تست هوش

تصاویر مشابه را پیدا کنید

تصاویر مشابه را پیدا کنید در شکل زیر کدام دو تصویر مشابه هستند؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش تصویری شماره سه

تست هوش تصویری شماره سه در تصویر زیر با استفاده از ۳ عدد چوب کبریت تصویر را به دو نیمه مساوی تقسیم کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش تصویری شماره دو

تست هوش تصویری شماره دو ۸۰ درصد افراد نمی توانند در تصویر زیر یک پاندا پیدا کنند شما می توانید؟ اگر نمی توانید پیدا کنید به پایین صفحه مراجعه کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش مجموع اعداد

تست هوش مجموع اعداد در شکل زیر اعداد ۱ تا ۱۰ را طوری قرار دهید که تساوی های داده شده برقرار باشد از هر عدد فقط یک بار استفاده کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش اعداد شماره یک

تست هوش اعداد شماره یک در مثلث زیر اعداد ۱ تا ۹ را به گونه ای بگذارید که مجموع اعداد در هر ضلع مثلث برابر ۱۷ شود: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش عدد گمشده شماره 2

تست هوش عدد گمشده شماره در شکل زیر به جای عللامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ جواب: مجموع اعداد …

ادامه نوشته »

تست هوش ساخت مربع

تست هوش ساخت مربع در شکل زیر ۵ مربع وجود دارد تنها با جابجا کردن ۲ کبریت ۷ مربع بسازید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش ساخت مثلث

تست هوش ساخت مثلث در شکل زیر با جابجا کردن فقط یک مداد ۴ مثلث بسازید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش ساخت 5 مثلث با 5 پاره خط

تست هوش ساخت ۵ مثلث با ۵ پاره خط با استفاده از ۵ پاره خط زیر بدون شکستن آنها ۵ مثلث بسازید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش عددی5

تست هوش عددی ۵ به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟ ؟  ۸۹  ۸۵  ۲۹  ۲۵  ۵ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش عدد گم شده

تست هوش عدد گم شده در دایره زیر به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟   ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش عددی 4

تست هوش عددی ۴ در جدول زیر به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟   ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش تغییر عدد

تست هوش تغییر عدد در شکل زیر با تغییر دادن دو خط عدد ۳۶ زا به دست آورید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ جواب:

ادامه نوشته »

تست هوش تصویری شماره 1

تست هوش تصویری شماره ۱ در شکل زیر با حرکت دادن سه عدد کبریت جهت ماهی را برعکس کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ …

ادامه نوشته »

تست هوش نکته مهم در عکس

نکته مهم عکسو پیدا کنید ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ جواب: خانمه سیاه پوشته ولی رنگ پاهاش سفیده

ادامه نوشته »
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است