خانه / فال / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آسایش و رفاه

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آسایش و رفاه تعبیر خواب آسایش به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید، نشانه ان است که به کارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آسانسور تعبیر خواب آسانسور به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید. اما اگر خواب ببینید …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آژیر

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آژیر تعبیر خواب آژیر به روایت لوک اویتنهاو آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید. تعبیر خواب آژیر به روایت لیلا برایت  دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى باشد. تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آزمایشگاه

تعبیر خواب و رویا

 تعبیر خواب آزمایشگاه تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آزار و اذیت

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آزار و اذیت تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت آنلی بیتون ۱ – اگر در خواب کسی را آزار دهید، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد. ۲ – اگر خواب ببینید کسی شما …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آزاد شدن از بند

تعبیر خواب و رویا

 تعبیر خواب آزاد شدن تعبیر خواب آزاد شدن به روایت حضرت دانیال  اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا می یابد، اگر مقروض است قرض خود را می دهد، اگر …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آروغ تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند آروغ ترش و بدبو بود ، سخنی بر زبان می آورد که برایش خطر آفرین خواهد بوداگر ببیند آروغش رنگی چون دود داشت ، سخن بی جا و بی …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرنج ـ دیدن آرنج خود درخواب ،علامت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی دشوار،پول اندکی دریافت می کنید. ۲ـ اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند،نشانه آن است که می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آرشه ویولون

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرشه ویلون تعبیر خواب آرشه ویلون درکتاب سرزمین رویاها خواب آرشه ویلون: اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد.

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آرد

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرد تعبیر خواب  آرد به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست آید و مایه فراغت شود. اگر …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب الک

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرد بیز (الک) تعبیر خواب آرد بیز به روایت محمد بن سیرین  دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است. اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، تعبیر آن باشد …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آرایشگر

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرایشگر تعبیر خواب آرایشگر به روایت آنلی بیتون اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت. اگر زنی خواب ببیند موهایش را در …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آرایشگاه

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرایشگاه تعبیر خواب آرایشگاه به روایت لیلا برایت  اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد. تعبیر خواب آرایشگاه به روایت آنلی بیتون دیدن آرایشگاه در …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آرامش

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آرامش تعبیر خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها شما درآرامش هستید: بدبختی در کمین است. شمااز دیگران می خواهید که آرام باشند: بسیار خشمگین خواهید شد. اشخاصی که در جنگ هستند آرام می کنید: با دوستانتان درآرامش خواهید بود. …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آراستن با گل

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آراستن تعبیر خواب آراستن به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، نشانه تغییرات و فراز و نشیب های مطلوب و خوشایند در زندگی است. اگر فردی جوان چنین خوابی …

ادامه نوشته »
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است