چهارشنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۵
خانه / فال / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب اصلی,تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا از معتبر ترین کتاب های تعبیر خواب دنیا,تعبیر رویا و تعبیر خواب دید، معنی خواب مفهوم خواب و رویا

تعبیر خواب آلبوم عکس

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آلبوم عکس تعبیر خواب آلبوم عکس به روایت آنلی بیتون ۱ ـ دیدن آلبوم عکس در خواب، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است. ۲ – اگر زنی جوان خواب ببیند، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است، نشانه آن …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آلاچیق

تعبیر خواب و رویا

 تعبیر خواب آلاچیق تعبیر خواب آلاچیق به روایت آنلی بیتون دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید. تعبیر خواب آلاچیق درکتاب سرزمین رویاها خواب آلاچیق: شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد. شما …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آلات موسیقی

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آلات موسیقی تعبیر خواب آلات موسیقی به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است. ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آگهی فوت

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آگهی فوت تعبیر خواب آگهی فوت به روایت آنلی بیتون ۱ ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانه آن است که وظایف دشواری بر شانه شما گذاشته خواهدشد. ۲ – اگر خواب ببینید مشغول …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آکواریوم

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آکواریوم تعبیر خواب آکواریوم به روایت لوک اویتنهاو آکواریوم: غم وغصه، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد. تعبیر خواب آکواریوم به روایت آنلی بیتون دیدن آکواریوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى باشد. اگر ماهى یا …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آکروبات

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آکروبات درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت . نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا ۹ روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص مسافرت شما …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آقای متعهد

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آقای متعهد تعبیر خواب آقای متعهد به روایت لیلا برایت اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید. اگر ببینید …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آفریقا

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آفریقا تعبیر خواب آفریقا درکتاب سرزمین رویاها خواب افریقا: منفعت مالی افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید: دارایی شما ازیاد پیدا می کند. به تنهایی به افریقا سفر می کنید: دوستان جدید پیدا می کنید با دیگران …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آفتابه تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است خدمتکار خزانه و انبار مدیر کار فرزند رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست تعبیر خواب به …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آفتابگردان

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آفتابگردان تعبیر خواب آفتابگردان به روایت محمد بن سیرین توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه های زرد را به بیماری تعبیر کرده است …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آفتاب تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق آفتاب را در خواب دیدن به هشت وجه تعبیر می شود خلیفه پادشاه و سلطان بزرگ رئیس عامل و مامور امور ارزاق و توشه عدل پادشاه سود و منفهت مردم …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آغوش

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آغوش تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آشیانه تعبیر خواب آشیانه به روایت لوک اویتنهاو دیدن آن: عاشق شدن درست کردن آن: عروسی آشیانه خالی: ضرر؛ غیبت طولانی تعبیر خواب آشیانه به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آشفتن

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آشفتن تعبیر خواب آشفتن به روایت لیلا برایت اگر در خواب ببینید که مسأله اى شما را آشفته کرده، بیانگر آن است که شما به هنگام بیدارى، نگرانى هاى کمى را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد. اگر دیدید …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب آشغال

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آشغال تعبیر خواب آشغال به روایت محمد بن سیرین اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى ‏کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏ کنید، دلیل آن بود که به …

ادامه نوشته »
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است