خانه / سرگرمی / معما و تست هوش

معما و تست هوش

تست هوش تساوی های خاص

تست هوش تساوی های خاص!: تعدادی تساوی داریم. با توجه به منطق موجود در این تساوی ها، مقدار عددی علامت سؤال را مشخص کنید. تست هوش ریاضی با جواب ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ...

ادامه مطلب »

پیدا کردن تصویر پنهان شماره سه

پیدا کردن تصویر پنهان شماره سه در تصویر زیر ببر مخفی را پیدا کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش عدد گمشده شماره 6

تست هوش عدد گمشده شماره ۶ در شکل زیر با جابجا کردن سه عدد چوب کبریت سه مثلث بسازید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش عدد گمشده شماره 5

تست هوش عدد گمشده شماره ۵ در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ جواب: مجموع ...

ادامه مطلب »

تست هوش تصویری شماره 5

تست هوش تصویری شماره ۵ آیا می توانید با جابجا کردن ۴ چوب کبریت سه مربع بسازید؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ جواب:

ادامه مطلب »

پیدا کردن تصویر پنهان شماره دو

پیدا کردن تصویر پنهان شماره دو آیا می توانید در شکل زیر تصویر پنهان پاندا  را پیدا کنید؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

پیدا کردن تصویر پنهان شماره یک

پیدا کردن تصویر پنهان شماره یک در تصویر زیر کلید پنهان را پیدا کنید. ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ جواب:

ادامه مطلب »

تست هوش عدد گمشده شماره 4

تست هوش عدد گمشده شماره ۴ در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

پیدا کردن تصویر پنهان

پیدا کردن تصویر پنهان آیا می توانید در تصویر زیر یک گربه پیدا کنید؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش عدد گمشده شماره 3

تست هوش عدد گمشده شماره ۳ در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش تصویری شماره چهار

تست هوش تصویری شماره چهار تصویر زیر کدام جهت جغرافیایی را نشان می دهد؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تصاویر مشابه را پیدا کنید

تصاویر مشابه را پیدا کنید در شکل زیر کدام دو تصویر مشابه هستند؟ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش تصویری شماره سه

تست هوش تصویری شماره سه در تصویر زیر با استفاده از ۳ عدد چوب کبریت تصویر را به دو نیمه مساوی تقسیم کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش تصویری شماره دو

تست هوش تصویری شماره دو ۸۰ درصد افراد نمی توانند در تصویر زیر یک پاندا پیدا کنند شما می توانید؟ اگر نمی توانید پیدا کنید به پایین صفحه مراجعه کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »

تست هوش مجموع اعداد

تست هوش مجموع اعداد در شکل زیر اعداد ۱ تا ۱۰ را طوری قرار دهید که تساوی های داده شده برقرار باشد از هر عدد فقط یک بار استفاده کنید: ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ...

ادامه مطلب »
bigtheme