خانه / آرشیو برچسب: تعبیر خواب

آرشیو برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آینه به روایت امام جعفر صادق آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد : زن پسری برایش به دنیا خواهد امد مقام و حکومت دوست ویار شریک کار با وضعیت و کیفیت روشن حضرتش بازهم می ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آینده تعبیر خواب آینده درکتاب سرزمین رویاها آینده خود را در خواب می بینید: فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید . آینده شما خوب نیست: شادی آینده فرزندانتان: خوشبختی تعبیر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آیت الکرسی

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آیه الکرسی تعبیر خواب آیه الکرسی به روایت محمد بن سیرین اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد. تعبیر خواب آیه الکرسی به روایت ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آویشن

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آویشن درکتاب سرزمین رویاها خواب آویشن: بزودی پولدار خواهید شد. شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید: خوشبختی در عشق آویشن می خرید: امکانات مالیتان زیاد می شود.

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آویختن به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد. اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آویخته شدن به دار

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب به دار آویخته شدن تعبیر خواب آویختن به دار به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آواز به روایت محمد بن سیرین در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب و رویا

  تعبیر خواب آوار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آهو تعبیر خواب آهو به روایت محمد بن سیرین اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می گیرد. اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آهنگر

تعبیر خواب و رویا

 تعبیر خواب آهنگر تعبیر خواب آهنگر به روایت محمد بن سیرین دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید. تعبیر خواب آهنگر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آهنگ و رقص

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند تعبیر خواب آهنگ و رقص تند به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. ۲ـ اگر خواب ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آهن تعبیر خواب آهن به روایت محمد بن سیرین اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد. اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند ، به اندازه آن ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آهن ربا

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آهن ربا تعبیر خواب آهن ربا به روایت لوک اویتنهاو دیدن آهن ربا در خواب: دوستانی جدید خواهی داشت پیدا کردن آهن ربا: عاشق خواهید شد تعبیر خواب آهن ربا به روایت آنلی بیتون ۱ـ دیدن آهن ربا ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آهک تعبیر خواب آهک به روایت محمد بن سیرین موی با آهک ستردن را در خواب تعبیر چنان باشد که بر مال توانگر افزوده خواهد شد و فقیر قرض خود می پردازدو کافر را دلیل اسلام آوردن باشد. ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب و رویا

تعبیر خواب آه و ناله تعبیر خواب آه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید، نشانه آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد، اما امید به رهایی را از دست ...

ادامه مطلب »
bigtheme